Bảo vệ

Hãy chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện…

Các giải pháp gia tăng bảo vệ

Gia tăng bảo vệ cho bản thân bạn và những người thân yêu trước các rủi ro phổ biến như tai nạn, thương tật, nằm viện, bệnh hiểm nghèo,...

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ
Pru-Hành trang vui khỏe

Sản phẩm Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng

Sản phẩm Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu

Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe dành cho trẻ em